NIFA

Inschrijvingsvoorwaarden.

De algemene voorwaarden van de NRTO (www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_ keurmerken/algemene-voorwaarden) zijn van toepassing daarnaast gelden de volgende bepalingen:

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en te zenden aan Hogeschool NIFA, Fruitweg 22f, 2321GK Leiden. Na ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich onvoorwaardelijk de genoemde voorwaarden na te komen. Na inschrijving volgt een bedenktijd van 14 dagen. Een cursus/module gaat door bij een groepsgrootte van minimaal 6 cursisten/studenten. 

Inschrijfgeld
Deze bedraagt nihil.

Betaling lesgeld e.d.
Voor betaling ineens ontvangt men een factuur  die voor aanvang van de eerste les moet zijn voldaan. Bij termijnbetaling ontvangt men elke eerste les van de maand een acceptgirokaart die voor de 15e van die maand moet zijn voldaan. Alle lesgelden worden over volle kalendermaanden berekend ook tijdens vakanties en bij verzuim.

Tussentijdse beëindiging van de studie
Opzegging kan steeds geschieden, men heeft geen opzegtermijn. Wel dient de opzegging schriftelijk te gebeuren. De verplichting tot betaling van het lesgeld eindigt dan per het einde van de maand waarin de opzegging door ons is bevestigd.

Korting bij betaling totale cursus/module
Indien men voor de eerste lesavond het totale cursusgeld of de kosten voor de module(s) betaalt ontvangt men een korting van 2% .

Boeken
Bestelling kan plaatsvinden door dit op het inschrijfformulier aan te geven en de eventueel bijgevoegde boekenlijst in te vullen. De boeken ontvangt men normaliter op de eerste lesdag. U ontvangt hierover een acceptgirokaart.

Vakanties
Algemeen erkende feestdagen evenals in de regio geldende schoolvakanties.

Examenformaliteiten
Elke ingeschreven cursist/student ontvangt tijdig via mail de nodige informatie voor de aanmelding van de examens, echter de cursist(e) dient zich persoonlijk voor het examen aan te melden en het examengeld aan het examenbureau over te maken.

Tariefswijzigingen
Hogeschool NIFA behoudt zich het recht de tarieven aan te passen.

Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: definities

1. Hogeschool NIFA gevestigd Fruitweg 22f te Leiden;

2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere)    wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of inhoud van de opleiding of training bij Hogeschool NIFA of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

5. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

Artikel 2: Indienen van een klacht

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Hogeschool NIFA.

2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: de behandeling van de klacht

1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 5 dagen.

2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

3. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan de klager gezonden.

Artikel 4: Uitspraak

1. Binnen 2 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. de beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310, www.degeschillencommissie.nl. 

Artikel 5: Ingangsdatum

1. Deze regeling gaat in op 1 januari 2017.

Hogeschool NIFA is lid van de NRTO.

Voor de gedragscode die Hogeschool NIFA hanteert verwijzen wij naar www.nrto.nl/kwaliteitslabelsgedragscodeenkeurmerken/gedragscodes/ 


 

 • START OPLEIDINGEN FEBRUARI/MAART 2019
  donderdag 10 januari 2019
  WIJ STARTEN WEER BEGIN FEBRUARI 2019 MET AL ONZE OPLEIDINGEN. WILT U EEN VOLLEDIGE OPLEIDING VOLGEN OF E...
  Lees verder

 • START OPLEIDINGEN SEPTEMBER 2018
  woensdag 22 augustus 2018
  Vanaf 3 september starten onze opleidingen weer. Ruime keuze in volledige opleidingen maar ook in losse ...
  Lees verder

NIFA
drs. H.S.J. Bos

Adres:
Fruitweg 22f (kaart)
Postcode:
2321GK Leiden
Tel:
071 531 40 89
E-mail:
info@hogeschoolnifa.nl
NIFA - Nederlands instituut voor financieel-economische administratieve opleidingen